کتاب قورباغه را قورت بده

کتاب قورباغه را قورت بده

قورباغه را قورت بده
همین الآن یک کاغذ بردارید و ده هدفی که می خواهید در سال آینده به آنها برسید لیست
کنید. این هدف ها را به صورتی بنویسید که گویا یکسال گذشته است و آنها همگی به تحقق
پیوستهاند. در نوشتن هدفهایتان از زمان حال و ضمیر اول شخص استفاده کنید، هدف ها
باید با صراحت و با قطعیت بیان شوند. با این کار ذهن ناخود آگاه شما بی درنگآنها را تأیید
وزن من ... کیلو گرم » یا « . من ... تومان در آمد دارم » : میکند. براي مثال می نویسید
« . من سوار اتومبیل ... هستم » و یا « . است
سپسده هدفی را که نوشته اید مرور کنید. از میان آنها هدفی را انتخاب کنید که رسیدن به
آن بیشترین تأثیر را در زندگی شما میگذارد. این هدف هر چه که هست آن را روي یکبرگ
کاغذ بنویسید، براي رسیدن به آن مهلتی تعیین کنید، برنامه ریزي کنید طبق برنامه دست به
کار شوید و هر روز براي دست یابی به هدف مورد نظر کاري انجام دهید. همین تمرین به
تنهایی میتواند زندگی شما را دگرگون کند!
( قورباغه را قورت بده ( 2
از همین امروز تهیه برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه خود را شروع کنید. یک دفترچه یا یک
برگ کاغذ بردارید و همه ي کارهایی را که باید در بیست و چهار ساعت آینده انجام دهید
یادداشت کنید. اگر ایدههاي جدیدي بعداً به ذهنتان می رسد، آنها را هم مجدداً به لیست
اضافه کنید. لیستی از تمام پروژه ها و کارهاي بزرگی که در نظر دارید در آینده انجام بدهید
تهیه کنید. هر یک از هدفها و پروژه هاي بزرگ خود را براساس اولویت ( آنچه که مهم تر
است ) و توالی ( آنچه باید اول انجام شود و آنچه باید بعد از آن انجام شود ) و ...، مرتب کنید.
براي این کار میتوانید پایان کار را در نظر مجسم کنید و از آخر به اول بیایید.
روي کاغذ فکر کنید! همیشه از روي لیست کار کنید. به این ترتیب حتی خودتان هم متعجب
خواهید شد که چقدر کاراییتان بیشتر شده است و چقدر راحتتر می توانید قورباغه خود را
قورت بدهید.
( قورباغه را قورت بده ( 3
همین امروز لیستی از تمامی هدفها، پروژهها و مسئولیتهاي خود تهیه کنید. کدامیک از
آنها جزء 10 تا 20 درصد از کارهایی هستند که 80 یا 90 درصد از نتایج مورد نظر ما را به بار
میآورند یا میتوانند به بار آورند؟
از همین امروز قاطعانه تصمیم بگیرید که وقت بیشتري را صرف فعالیتهاي معدودي بکنید
که میتوانند در زندگی شما تحول واقعی ایجاد کنند و وقت کمتري را صرف فعالیت هاي کم
اهمیتتر بکنید.
( قورباغه را قورت بده ( 4
بهطور منظم لیست کارها، فعالیتها و پروژههاي خود را مرور کنید. مرتباً از خودتان بپرسید:
کدام پروژه یا فعالیت است که اگر آن را به بهترین نحو و با یک روش زمان بندي شده به »
« ؟ انجام برسانم بیشترین تأثیر مثبت را بر زندگی من خواهد گذاشت
آنچه را که می تواند بیشترین کمک را به شما بکند، هر چه که باشد، به عنوان هدف خود در
نظر بگیرید، براي دستیابی به آن برنامهریزي کنید و بلافاصله روي برنامه ي خود شروع به
اگر کار را شروع کنید ذهن شما » : کار کنید. این کلمات فوقالعاده گوته را به خاطر بسپارید
« . گرم میشود و اگر ادامه دهید کار به انجام میرسد
( قورباغه را قورت بده ( 5
همین الآن لیست کارهاي خود را مرور کنید و در کنار هر یکاز موارد آن الف، ب، پ، ت یا
خود را انتخاب کنید و بلافاصله روي آن شروع به کار کنید، خود را « الف- 1 » ث بگذارید، کار
موظف کنید که تا این کار را به اتمام نرسانده اید دست به کار دیگري نزنید.
در طول یکماه آینده، قبل از شروع به کار، این روشالف ب پ ت ث را هر روز و در مورد هر
لیستی که از کارها یا پروژههاي خود تهیه میکنید به کار بگیرید. پساز یکماه عادتِ شروع
و ادامه کارهایی را که بالاترین اولویت را براي شما دارند پیدا کردهاید و آینده شما تضمین
شده است.
( قورباغه را قورت بده ( 6
اهداف اصلی کارتان را مشخصکنید. هدفهایی که رسیدن به آنها نشاندهنده ي آن است
که کارتان را به بهترین نحو انجام میدهید مشخصکرده و آنها را روي کاغذ بیاورید. سپس
به هر کدام از آنها با توجه به نحوه ي عملکرد خود در آن زمینه از یکتا ده نمره بدهید، و
آنگاه توانایی یا مهارتی را که اگر به خوبی از پسآن برآیید بیشترین تأثیر را روي کارتان
دارد تعیین کنید.
فهرستاهداف اصلی را به رئیسخود نشان بدهید و نظر او را بخواهید. از اظهارنظرهاي
صادقانه استقبال کنید. شما فقط در صورتی در کارتان عملکرد بهتري خواهید داشت که
بتوانید از نظرات سازندهي دیگران استفاده کنید. در مورد فهرستی که تهیه کرده اید با
کارکنان، همکاران و همسر خود مشورت کنید.
عادت کنید که از این به بعد مرتباً اهداف اصلی کارتان را تجزیه و تحلیل کنید. هرگز از بهبود
کار دست برندارید. همین تصمیم بهتنهایی میتواند زندگیتان را متحول کند.
( قورباغه را قورت بده ( 7
قويترین ابزار ذهنی شما براي رسیدن به موفقیت توانایی شما در اولویت بنديِ درستِ
کارهایتان است. هر روز چند دقیقهاي در جایی که کسی مزاحم تان نشود راحت بنشینید و
بدون استرسو نگرانی فقط به کارهایی که باید انجام بدهید فکر کنید.
تقریباً هر بار در سکوت و تنهایی به ایدههاي جالبی میرسید که وقتی این ایده ها را به کار
بگیرید به میزان زیادي در کار خود صرفهجویی خواهید کرد. با این کار، اغلب پیشرفت ها و
موفقیتهایی را تجربه خواهید کرد که مسیر زندگی و شغل شما را به کلی دگرگون میکند.
( قورباغه را قورت بده ( 8
نگاه دقیقی به میز کار خود بیاندازید، هم در خانه و هم در محل کار، آن وقت از خودتان
« ؟ چه جور آدمی در یکچنین جایی کار می کند » : بپرسید
هر چقدر محیط کارتان تمیزتر و مرتب تر باشد بیشتر احساس مثبت بودن، خلاقیت و اعتماد
به نفس می کنید، همین امروز تصمیم بگیرید که میز کار و دفتر خود را کاملاً تمیز و مرتب
کنید تا هر بار که پشت میزتان مینشینید احساس کنید که فردي مؤثر، کارآمد و آمادهي
پیشروي و موفقیت هستید.
( قورباغه را قورت بده ( 9
را اجرا کنید: براي تمام عمر در « در خدمت خودتان » از امروز تصمیم بگیرید که پروژه ي
حوزه کاريتان یکشاگرد باقی بمانید. براي یکحرفه اي هیچ وقت مدرسه رفتن و آموختن
تمام نمیشود.
چه مهارتها و تواناییهایی است که به شما کمکمی کند تا در کارتان در زمان کمتر نتایج
بهتري بدست آورید؟ براي ادامه و پیشرفت کار در آینده به چه توانایی هاي کلیدي و اصلی
نیاز دارید؟ این مهارتها هر چه هستند آنها را مشخصکنید. براي بهبود آنها برنامه ریزي
کنید و سپسفراگیري را شروع کنید. سعی کنید در کارتان همیشه بهترین باشید.
( قورباغه را قورت بده ( 10
در چه کاري واقعاً بهتر از دیگران هستم؟ از » : مدام این پرسشهاي کلیدي را از خود بپرسید
کدام قسمت از کدام قسمت از کارهایی که انجام میدهم بیشتر لذت میبرم؟ مهم ترین عامل
« ؟ موفقیت من در گذشته چه بوده است؟ اگر اصلاً بتوانم حرفهاي داشته باشم آن کدام است
اگر با خریدن بلیط بخت آزمایی یا چیزي شبیه به آن مبلغ هنگفتی پول بدست بیاورید و این
آزادي را داشته باشید که براي بقیه ي عمرتان هر کار یا هر قسمتاز کاري را که دوست دارید
انجام دهید، چه کاري را انتخاب خواهید کرد؟ براي اینکه مشغول به کار مورد نظر شوید چه
مقدماتی را باید فراهم کنید تا بتوانید آن کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهید؟ پاسخ
این پرسشهر چه که هستاز همین امروز دستبه کار شوید.
( قورباغه را قورت بده ( 11
همین امروز مهمترین هدف زندگیتان را مشخص کنید. این هدف چیست؟ چه هدفی است
که اگر در زندگی به آن دستپیدا کنید، بهترین تأثیر را بر زندگی کاريتان خواهد گذاشت؟
چه عاملی » : هنگامی که مطمئن شدید هدف اصلیتان را پیدا کردهاید از خودتان بپرسید
چرا تا کنون به آن « ؟ است که تعیین کننده ي سرعت من در رسیدن به این هدف است
نرسیدهام؟ چه ویژگی در من است که مرا از پیشرفت و رسیدن به هدفم باز می دارد؟ جواب
هر چه که بود، اقدامات خود را براي از بین بردن مانع اصلی فوراً شروع کنید، با هر کاري که
فوراً به فکرتان میرسد کار را شروع کنید. هر کاري، مهم این است که شروع کنید.
( قورباغه را قورت بده ( 12
هر هدف، وظیفه یا پروژهاي را که تا بحال در زندگی براي رسیدن و یا انجام آن سستی و
تنبلی کردهاید انتخاب کنید و فوراً اولین قدم را براي شروع کار بردارید. برخی اوقات براي
شروع تنها کاري که باید بکنید این است که بنشینید و لیستی از تمام مراحلی که براي انجام
یا رسیدن به هدف باید طی کنید، تهیه کنید.
سپس کار را شروع کنید، هر بار یکی از مراحل را به انجام برسانید. بعد مرحله ي بعدي، و به
همین ترتیب تا آخر. در پایان از نتیجهي به دست آمده شگفتزده خواهید شد.
( قورباغه را قورت بده ( 13
باري انجام هر یک از کارهاي خود و همچنین باري انجام هر یک از قسمت هاي آن مهلت
طراحی کنی. بار خود را کم کم زیاد « سیستم فشار » تعیین کنید. براي خودتان یک
کنید و اجازه ندهید که از میدان به در شوید. وقتی که براي خود مهلتی تعیین کردید به آن
پایبند باشید و حتی سعی کنید کار را زودتر از مهلت مقرر انجام دهید.
در مورد کارها یا پروژههاي بزرگ، قبل از شروع همهي مراحل آن را لیست کنید. آنگاه تعیین
کنید که براي انجام هر قسمت از کار چند دقیقه و ساعت وقت لازم دارید. سپس برنامه ي
زمان بندي شده روزانه و هفتگی خود را تنظیم مجدد کنید را تنظیم مجدد کنید تا بتوانید
براي زمانی که منحصراً روي این پروژه کار میکنید وقت خالی ایجاد کنید.
( قورباغه را قورت بده ( 14
میزان انرژي و عادت خواب و خوراك خود را دقیقاً بررسی کنید. براي بالا بردن سطح انرژي و
تندرستی خود مصمم شوید و به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
کدام یکاز فعالیتهاي جسمی خود را باید بیشتر کنم؟
کدا یکاز فعالیتهاي جسمی خود را باید کمتر کنم؟
براي اینکه عملکرد خود را به بالاترین سطح برسانم چه فعالیتی را باید شروع کنم؟
در حال حاضر چه کاري میکنم که سلامتی مرا به خطر می اندازد و باید انجام آن را کاملاً
متوقف کنم؟
پاسخ هر چه که هست همین امروز دستبه کار شوید.
( قورباغه را قورت بده ( 15
افکارتان را کنترل کنید. به خاطر داشته باشید که اکثر اوقات همان می شوید که به آن فکر
میکنید. فقط به چیزهایی فکر کنید و درباره آن با خودتان گفتگو کنید که می خواهید داشته
باشید نه چیزهایی که نمیخواهید.
براي داشتن ذهنی مثبت، مسئولیت کامل اعمال خود و هر آن چه را که برایتان اتفاق به
عهده بگیرید. به هیچ دلیلی دیگران را مقصر ندانید و از آنها اتقاد نکنید. به جاي آنکه به
دنبال توجیه شکستهایتان باشید اراده کنید که پیشرفت کنید. ذهن و انرژي تان را روي
آنچه که میتواند به پیشرفت زندگی شما کمککند متمرکز کنید و آنگاه از آنچه پیش
میآید شگفتزده خواهید شد.
( قورباغه را قورت بده ( 16
اگر این کار را » : در زندگی همیشه تصمیم گرفتن را تمرین کنید. مرتباً از خودتان بپرسید
قبلا شًروع نکرده بودم، آیا با اطلاعات و شرایطی که امروز دارم حاضر می شدم الآن این کار را
« ؟ شروع کنم
هر یک از فعالیتها و کارهاي شخصی و شغلیتان را که قبلاً آغاز کرده اید بر اساس شرایط و
اطلاعات امروزتان ارزشیابی کنید و ببینید آیا در میان کارهاي تان کاري هست که دیگر
ضرورتی براي انجام آن احساس نمی کنید. در این صورت، این کاري است که باید تکنیک
تنبلی سازنده را در مورد آن به کار بگیرید و یا دیگر از انجام آن دست بکشید.
( قورباغه را قورت بده ( 17
خودتان را به صورت فردي مجسم کنید که مدام رو به پیشرفت است. خودتان را موظف کنید
که با تمرین مرتب روشهاي بالابردن کارایی، آنها را تبدیل به عادت کنید تا به طور اتوماتیک
و بهسادگی این روشها را انجام بدهید. یکی از نیرومندترین جملاتی که براي این کار
فقط امروز! نگران نباش که این کار باعث شود براي » : میتوانید استفاده کنید این است
« . همیشه تغییر کنی. اگر فکر خوبی است، فقط امروز آن را انجام بده
من فقط همین امروز آماده میشوم و روز را با سخت ترین کار » : هر روز به خودتان بگویید
از تأثیري که این روشروي زندگیتان میگذارد شگفتزده خواهید شد. « . شروع میکنم
( قورباغه را قورت بده ( 18
براي شروع سریع یککار بزرگ و پیچیده که از چندین کار کوچک تر تشکیل شده یکی از
را به کار بگیرید. « سوراخ کردن پنیر سوئیسی » و یا « بریدن کالباس » دو روش
ویژگی مشترك انسانهاي موفق و خوشبخت آن است که همگی اهل عمل هستند. به این
معنی که وقتی ایدهي خوبی را میشنوند فوراً آن را بکار میگیرند تا ببینند که تا چه حد این
ایده میتواند برایشان سودمند باشد. پس وقت را تلف نکنید. همین امروز این روش ها را
امتحان کنید.
( قورباغه را قورت بده ( 19
مدام به راههاي مختلفی که از طریق آنها میتوانید وقت اضافی ایجاد کنید فکر کنید. از این
وقتها براي انجام مهمترین کارهایی که می توانید در درازمدت بیشترین تأثیر را بر زندگی و
کارتان بگذارند استفاده کنید.
هر دقیقه را به حساب بیاورید. با برنامهریزي و آمادگی از قبل اجازه ندهید که از هدف تان
دور شوید و یا عوامل بازدارنده بتوانند در پیشرفتتان اختلال ایجاد کنند. بیشاز هر چیز با
انجام کارهاي مهم و اصلیتان بر روي بهدست آوردن مهمترین نتایج تمرکز داشته باشید و
فراموشنکنید که خودتان مسئول دستیابی به اهدافتان هستید.
( قورباغه را قورت بده ( 20
احساس » از امروز تصمیم بگیرید براي هر کاري که انجام می دهید در خودتان
ایجاد کنید. یکی از کارهایی را که معمولاً در انجام آن تنبلی می کنید انتخاب کنید « اضطرار
و اراده کنید که عادت سریع انجام دادن آن کار را در خود تقویت کنید. هم در مواقعی که
فرصتی پیشمیآید و هم وقتی که مشکلی رخ میدهد فوراً وارد عمل شوید. هنگامی که کار
یا مسئولیتی را به شما میسپارند، سریع آن را به انجام برسانید و نتیجهي کار را اطلاع دهید.
در تمام مسائل مهم زندگیتان سریع عمل کنید. آنگاه از اینکه می بینید چقدر کارهاي
بیشتري انجام میدهید و احساسبهتري دارید تعجب خواهید کرد.
( قورباغه را قورت بده ( 21
دست به کار شوید! همین امروز مهمترین کار یا پروژه اي را که باید تمام شود انتخاب کنید و
فوراً کار را شروع کنید.
به محض اینکه اصلیترین کارتان را شروع کردید خود را موظف کنید که آن را بی وقفه و
نگاه کنید. ببینید آیا « امتحان » بدون تأخیر تمام و کمال انجام دهید. به این کار به عنوان
شما آدمی هستید که بتوانید تصمیم به انجام کاري بگیرید و آن را تا آخر پیشببرید. وقتی
کار را شروع کردید اجازه ندهید هیچ چیز در انجام آن وقفه ایجاد کند.
جمعبندي و نتیجه گیري از کتاب قورباغه را
قورت بده
رمز خوشبختی، رضایت، موفقیت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردي و کارایی این است که
عادت کنید هر روز اولین کاري که انجام میدهید خوردن قورباغه خودتان باشد.
خوشبختانه میتوانید از طریق تمرین این مهارت را یاد بگیرید و هنگامی که توانستید قبل از
هر کاري عادت شروع مهم ترین کار را در خود به وجود آورید، موفقیت شما حتمی خواهد
بود.
در اینجا خلاصهاي از بیست و یک روش فوق العاده براي غلبه بر تنبلی و انجام کار
بیشتر در زمان کمتر را که چکیده فصلهاي کتاب است میخوانید. این اصول و
قواعد را مدام مرور کنید تا عمیقاً در ذهن و عمل تان ریشه بدواند و در نتیجه
موفقیت آیندهتان تضمین شود:
سفره را بچینید
دقیقاً تصمیم بگیرید که چه میخواهید. روشن بودن در این مورد یک شرط اساسی
است. پیشاز شروع کار، هدفها و تصمیمهایتان را بنویسید.
براي هر روز از قبل برنامهریزي کنید
برنامههایتان را روي کاغذ بیاورید. به ازاي هر دقیقهاي که صرف برنامه ریزي
میکنید، به هنگام اجراي آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید
کرد.
80 را در همه امور به کار بگیرید / قانون 20
80 درصد از دستاوردهایتان نتیجه 20 درصد از فعالیت شماست. همواره تلاش خود
را روي این 20 درصد متمرکز کنید.
پیامد کارها را در نظر داشته باشید
مهمترین و ضروریترین کارهاي شما آنهایی هستند که میتوانند بیشترین تأثیر را
چه مثبت و چه منفی روي کار و زندگی شما بگذارند. به جاي تمرکز روي سایر
کارها، تمام توجهتان را معطوف به این نوع کارها کنید.
روشالف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید
قبل از شروع لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپسآنها را از نظر ارزش و ضرورت
اولویتبندي کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهم ترین کارهایتان
هستید.
روي اهداف اصلی تمرکز کنید
نتایجی را که باید قطعاً از کارتان به دست آورید تا بتوانید بگویید که به خوبی از
عهده کار بر آمده اید مشخصکنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن
آنها باشید.
به قانون تخشیصضرورت عمل کنید
هیچ وقت براي انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد اما همشیه براي انجام
مهمترین کارها وقت کافی هست.
پیشاز شروع، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید
آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار مانع عملکرد ضعیف میشود.
همیشه یکشاگرد باقی بمانید
هر چه در ارتباط با کارهاي ضروري و مهمتان دانش بیشتري به دست آورید،
میتوانید سریعتر شروع کنید و زودتر به اتمام برسانید.
استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقویت کنید
دقیقاً مشخصکنید چه کاري است که در حال حاضر خیلی خوب انجام می دهید یا
در آینده میتوانید خیلی خوب انجام دهید. سپس تمام توان خود را در انجام آن
بهکار گیرید.
محدودیت هاي اصلی خود را مشخصکنید
محدودیت ها و یا عوامل بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخصکنید، عواملی که
سرعت شما را در دستیابی به مهمترین هدفهایتان تعیین میکنند. سپس
تمرکزتان را به از بین بردن این محدودیتها معطوف کنید.
هر بار یکبشکه جلو بروید
اگر کارها را مرحله به مرحله انجام دهید، میتوانید بزرگترین و پیچیده ترین کارها
را به انجام برسانید.
خودتان را تحت فشار بگذارید
تصور کنید که یکماه دیگر باید شهر را ترك کنید. طوري کار کنید که گویا مجبور
هستید قبل از ترك شهر تمام کارهاي اصلیتان را به اتمام برسانید.
قدرت هاي فردي خود را به حداکثر برسانید
اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتري دارید مشخص کنید و
مهمترین و ضروريترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. به اندازه کافی
استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید.
خودتان را به فعالیتترغیب کنید
خودتان مشوق خودتان باشید. در هر شرایط یا موقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب
باشید. به جاي تمرکز بر مشکلات به دنبال راهحل بگردید. همواره فردي خوش بین و
سازنده باشید.
روشتنبلی سازنده را تمرین کنید
هیچکسنمیتواند همه کارها را انجام دهد. بنابراین باید یاد بگیرید که از روي عمد
در انجام برخی از کارهایی که از ارزش و اهمیت کمتري برخوردار هستند تنبلی
کنید. با این کار خواهید توانست وقت کافی براي معدود کارهایی که واقعاً مهم
هستند ایجاد کنید.
اول سختترین کار را انجام دهید
روزتان را با سختترین کار آغاز کنید، کاري که میتواند بزرگ ترین تأثیر را بر
خودتان و حرفهتان بگذارد، و تا وقتی که آن را تمام نکردهاید دست از کار نکشید.
کار را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید
کارهاي بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچک تر تقسیم کنید و سپس هر بار یک
قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید.
وقتبیشتري ایجاد کنید
برنامه روزانه خود را طوري تنظیم کنید که به صورت طولانی مدت هر روز وقت کافی
براي تمرکز کامل روي کارهاي مهم و اصلی داشته باشید.
سرعت انجام کار را افزایشدهید
عادت کنید که کارهاي اصلی خود را سریعتر انجام دهید. به عنوان فردي که کارها
را سریع و دقیق انجام میدهد مشهور شوید.
هر بار یککار مهم انجام دهید
کارهاي ضروریتان را دقیقاً مشخصکنید. سریعاً کار را شروع کنید و بدون توقف تا
اتمام 100 درصد کار پیش بروید. این رمز واقعی افزایش کارایی و بهره وري فردي
است.
اراده کنید که هر روز این اصول را تمرین کنید تا جزئی از عادتهاي شما شوند. با
ایجاد این عادتهاي مدیریت فردي و تبدیل آنها به بخشی از ویژگی هاي شخصیت
خود آیندهتان را تضمین کنید.
فقط کافی است این کار را بکنید:
قورباغه را قورت بدهید!
:: موضوعات مرتبط: , , ,
:: برچسب‌ها: گوناگون , گوناگون20 , اردبیل , معرفی اردبیل , کتاب , کتاب قورباغه را قورت بده , دانلود کتاب قورباغه را قورت بده , قورباغه را قورت بده , کتاب موفقیت ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : پایبند
تاریخ : دو شنبه 13 آبان 1392
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: