حذفیات کنکور 93

حذفیات کنکور 93

دروس عمومی

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس كد كتاب نام كتاب
۱- فعالیت‌ها شامل: ۹۰ دوم ۲۲۲

قرآن و تعلیمات دینی۲

(دین و زندگی۲)

نمونه‌یابی در صفحه ۱۱
خودكاوی در صفحات ۸۹، ۹۰ و ۱۱۸
مقایسه در صفحه ۹۱
ذكر نمونه‌ها در صفحات ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۲۹
تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱
همفكری در صفحه ۱۲۸
تفكر در آیات در صفحه ۱۳۰
بررسی در صفحات ۱۳۱، ۱۶۷ و ۱۸۰
۲- پیشنهادها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹
۳- یادآوری‌ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱
۴- مباحث علمی در صفحات ۸ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ و شعر صفحه ۱۵
۵- پاورقی‌های كتاب
۶- ترجمه‌هایی كه در مقابل آیات در كتاب نوشته شده است.
۷- گام‌ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸
۸- بیشتر بدانیم در صفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱ تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶
۹- مطالب نوشته ‌شده در كادر آبی در صفحات ۳۹ و ۴۰
۱- فعالیت‌ها شامل: ۹۱ سوم ۲۵۱

قرآن و تعلیمات دینی۳

(دین و زندگی۳)

بررسی در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶، ۱۹۰، ۲۰۲
جست‌وجو در صفحه ۳۹
راه‌حل در صفحه ۱۹۲
شناسایی عوامل در صفحه ۲۰۳
تطبیق در صفحات ۴۲، ۴۴، ۸۸، ۱۳۹
خودارزیابی در صفحات ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۸
مقایسه در صفحه ۱۲۰
اندیشه در صفحه ۱۳۸
طبقه‌بندی در صفحه ۱۸۹
۲- برای مطالعه‌ها در صفحات ۶ تا ۷، ۱۵ تا ۱۶، ۲۸ تا ۲۹، ۳۳ تا ۳۵، ۴۱، ۴۴ تا ۴۶، ۵۶ تا ۵۷، ۶۵ تا ۶۶، ۷۸، ۹۰ تا ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۲، ۱۲۰ تا ۱۲۱، ۱۲۶ تا ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۲ تا ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۷ تا ۲۱۲
۳- پیشنهادها در صفحات ۳۵، ۴۷، ۵۷، ۷۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۶۵، ۱۸۳، ۱۹۵
۴- گام‌ها در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶
۵- یادآوری‌ها در صفحات ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹
۶- ترجمه‌هایی كه در مقابل آیات در كتاب نوشته شده است.
۷- پاورقی‌ها

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس کد کتاب نام کتاب
۱- فعالیت‌ها شامل: ۹۲ پیش‌دانشگاهی ۲۸۵/۱

(دین و زندگی)

بررسی در صفحات ۲۸، ۵۱، ۵۹، ۶۱، ۷۲، ۹۶
برنامه‌ریزی در صفحه ۶۲
پیشنهاد در صفحه ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷، ۸۸
ذكر نمونه‌ها در صفحه ۴۷
خودارزیابی در صفحات ۳۴، ۳۶، ۶۹، ۷۳
هم‌اندیشی در صفحات ۹۳ و ۹۸
مقایسه در صفحه ۳۳
پیام آیات در صفحه ۲۴
یادآوری در صفحه ۳
۲- برای مطالعه در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰، ۵۳ تا ۵۴، ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵، ۹۷ تا ۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۱۰ تا ۱۳۸
۳- ترجمه‌هایی كه در مقابل آیات نوشته شده است.
۴- پاورقی‌ها
۵ -‌ كتاب‌نامه
- بخش «كَیفَ» در هر ده درس كتاب؛ ۹۰ دوم ۲۲۴/۱

عربی۲ كلیه رشته‌ها

(به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

- بخش‌های «الصُوَرُ الجَمالیه فی‌ القرآن الكریم و فی رِحابِ نهج‌البلاغه و فِی ظِلالِ ‌الدُعاء» حذف هستند؛
- تطابق عدد و معدود و ویژگی‌های معدود و اعداد ترتیبی؛
- واژه‌های جدید در بخش كارگاه ترجمه كه در انتهای كتاب درسی در بخش واژه‌نامه وجود ندارند.
- بخش‌های «الصُوَرُ الجَمالیه فی‌ القرآن الكریم و فی رِحابِ نهج‌البلاغه و فِی ظِلالِ ‌الدُعاء» و پژوهش‌های ادبی حذف هستند؛ ۹۱ سوم ۲۵۴/۱

عربی۳ كلیه رشته‌ها

(به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

- معتلات مزید؛
- فعل استثنائی «رأی، یری، رؤیةً، رَ به همراه مشتقات آن»؛
- معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُقالُ؛
- اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متكلم ی مانند: نِعمَتی؛
- تشخیص نوع اعلال؛
- تشخیص ماقبل اعلال؛
- تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
- ذكر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیداً، شُكراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ‌ اللهِ، مَعاذَ ‌اللهِ...»؛
- حفظ اشعار موجود در كتاب؛
- نكته‌های صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول تا صفحه ۶۲)، سه كادر صفحه ۶۲
- متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛
- واژه‌های جدید كارگاه ترجمه كه در انتهای كتاب درسی در بخش واژه‌نامه وجود ندارند؛
- بخش ملحقات در انتهای كتاب نیز حذف است.

دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس كد كتاب نام كتاب
فصل هشتم ۹۰ دوم ۲۳۴/۳ آمار و مدل‌سازی علوم ریاضی

دروس تخصصی گروه علوم تجربی

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس كد كتاب نام كتاب
جدول ۲-۲ صفحه ۲۳ حذف شود. ۹۲ پیش‌دانشگاهی ۲۹۱/۱ علوم زمین
فصل هشتم ۹۱ سوم ۲۵۸/۵ آمار و مدل‌سازی علوم تجربی

دروس تخصصی گروه علوم انسانی

حذفیات و ملاحظات سال چاپ پایه تدریس كد كتاب نام كتاب
- در بخش‌های «الأضواء‌ القرآنیة و فی رِحابِ نهج‌البلاغه» فقط از آن دسته از كلمات و عبارات می‌توان استفاده كرد كه در متن دروس به كار رفته باشد و در انتهای كتاب در بخش واژه‌نامه نیز درج شده باشد. ۹۰ دوم ۲۲۴/۲ عربی۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
- واژه‌های جدید در بخش كارگاه ترجمه كه در انتهای كتاب درسی در بخش واژه‌نامه وجود ندارند، از اهداف آموزشی كتاب عربی نیستند.
- بخش‌های «الصُوَرُ الجَمالیه فی‌القرآن الكریم و فی رِحابِ نهج‌البلاغه و فِی ظِلالِ‌ الدُعاء»؛ ۹۱ سوم ۲۵۴/۲ عربی۳ رشته ادبیات و علوم انسانی
- تشخیص نوع اعلال؛
- تشخیص ماقبل اعلال؛
- تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
- ذكر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُكراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ ‌اللهِ، مَعاذَ ‌اللهِ...»؛
- حفظ اشعار موجود در كتاب؛
- واژه‌های جدید كارگاه ترجمه كه در انتهای كتاب درسی در بخش واژه‌نامه وجود ندارند؛
- بخش ملحقات در انتها كتاب.
- نون تأكید حذف است. ۹۲ پیش‌دانشگاهی ۳۱۶/۱ عربی رشته ادبیات و علوم انسانی
- ملحقات جمع سالم حذف است.
- طرح سؤال مترادف و متضاد باید منحصراً از تمرینات كتاب باشد.
- كلیه پاورقی‌ها از اهداف كتاب نیست.:: موضوعات مرتبط: , ,
:: برچسب‌ها: حذفیات کنکور 93 , حذفیات کنکور , حذفیات کنکور امسال , حذفیات 93 تجربی , حذفیات 93 انسانی , حذفیات ریاضی , کنکور , گوناگون , گوناگون20 ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : پایبند
تاریخ : شنبه 14 دی 1392
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: